Szczyty (19.10.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Szczyty (19.10.2016)

Łk 12,39-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?” Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.

To prawda. Chrześcijaństwo jest wymagające. Nie pozwala zadowolić się bylejakością i miernotą. Chrześcijanin jest człowiekiem ryzyka i wyzwań, bo wie, że nie został stworzony do byczenia się, tylko do zdobywania szczytów.

Jakie to szczyty? Pierwszy i najważniejszy (a zatem najcenniejszy do zdobycia) to Mount Everest przekroczenia siebie, bycia dla drugiego człowieka.

Ile razy dzisiaj go zdobyłeś?

DSC_0743