Konkret Słowa (Czwartek III tyg. Adwentu 17.12.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Konkret Słowa (Czwartek III tyg. Adwentu 17.12.2015)

Mt 1,1-17
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Słowo staje się Ciałem. Ale nie jakimś-tam gdzieś-tam abstrakcyjnym nie wiadomo skąd. Przychodzi do konkretnej społeczności w takim, a nie innym momencie dziejów. Do konkretnej rodziny, do ludzi którzy przecież byli znani w społeczności Izraela. Nie ogranicza się jednak ono do tej jednej rodziny i miejsca. Staje się bowiem Ciałem w każdej społeczności, która pokornie uznaje swoją zależność wobec Boga. Dla Niego jesteś naprawdę interesujący. Do tego stopnia iż pragnie by twoje sprawy, stały się Jego sprawami…

Piłeczka po twojej stronie. Co Mu odpowiesz?

cam11